LUYỆN CHỦ ĐỀ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung - Lớp 8

NHẬN BIẾT (13%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (59%)

VẬN DỤNG CAO (3%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện