Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới.

- Dân số đông nhất thế giới, luôn chiếm hơn 1/2 dân số thế giới (năm 2002: 61%)

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên bằng mức trung bình của thế giới nhờ thực hiện tốt chính sách dân số ở các nước đông dân.

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.

- Phần lớn thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it (Đông Á, Bắc Á, Đông Nam Á), Ơ-rô-pê-ô-it (Tây Nam Á, Trung Á và Nam Á), ngoài ra một bộ phận nhỏ thuộc Ô-xtra-lô-it (Đông Nam Á).

- Tuy khác nhau về hình thái nhưng đều có quyền và khả năng như nhau trong mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.

Là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.

- Ở Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn:

+ Ấn Độ giáo: hình thành vào thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, thờ Đấng tối cao Bà La Môn

+ Phật giáo: hình thành vào thế kỉ  VI trước Công nguyên (545), thờ Phật Thích Ca.

- Trên vùng Tây Á:  

+ Ki-tô giáo (ở Pa-le-xtin): hình thành vào đầu Công nguyên, thờ Chúa Giê-su.

+ Hồi giáo (A-rập Xê-ut): hình thành vào thế kỉ VII sau Công nguyên, thờ Thánh Ala.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!