Hô hấp và các cơ quan hô hấp

I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP

- Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

- Hô hấp gồm 3 giai đoạn chủ yếu:

+ Sự thở: trao đổi khí ở phổi với môi trường.

+ Trao đổi khí ở phổi: CO2 từ máu vào tế bào phổi, O2 từ tế bào phổi vào máu.

+ Trao đồi khí ở tế bào: O2 từ máu vào tế bào, CO2 từ tế bào vào máu.

- Ý nghĩa của hô hấp

Cung cấp oxi cho tế bào tạo ATP cho hoạt động sống của tế bào và cơ thể, thải cacbonic ra khỏi cơ thể → Đảm bảo cho các hoạt động sống trong cơ thể được bình thường.

hô hấp

II. CƠ QUAN TRONG HỆ HÔ HẤP CỦA NGƯỜI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG

cơ quan hô hâp

* Đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp ở người:

đặc điểm chức năng các cơ quan hô hấp

Luyện bài tập vận dụng tại đây!