Kĩ năng viết

Write about one of the popular celebrations or festivals in Vietnam (e.g. Tet holiday, Mid - Autumn festival, National Independence Day etc.) You should write about 100 - 120 words.

 You should include the following information:

- When the festival/ celebration occurs

- What you often do during this occasion

- Why this festival/ celebration is important, etc.

Tạm dịch:

Hãy viết về một trong những lễ hội nổi tiếng của Việt Nam như Tết, trung thu, Quốc khánh. Bạn nên viết từ 100-120 từ.

Có thể sử dụng những gợi ý sau:

- Lễ hội diễn ra khi nào?

- Bạn thường làm gì vào lễ hội đó?

- Tại sao lễ hội đó lại quan trọng?

Bài viết mẫu:

 Mid-Autumn Festival is the celebration to worship the Moon Genie on the brightest day of the moon in a year. It takes place on the 15th day of the 8th lunar month. From the beginning of the month, people prepare for this festival. They make moon cakes that are special cakes only for this occasion. The cakes symbolize happiness and health on the Mid-Autumn day. Children are provided with many beautiful and colorful lanterns. In the evening of the full moon, they carry their lanterns and walk from streets to streets in the cheerful sounds of their singing. 

Mid-Autumn Festival is an opportunity for members of a family to visit one another and create good memories. The young express their gratefulness to the old generation. The parents show their love for their children. For farmers, it is the celebration for the full harvest because the traditional time of this festival is usually after harvesting time.

Nowadays, some of the traditional activities have been replaced but the meaning and importance of Mid-Autumn Festival still remain. Everyone still looks forward to it. Mid-Autumn Festival is a typical example of the Vietnamese traditional culture.

Tạm dịch:

Tết Trung thu là lễ kỷ niệm để tôn thờ Thần Mặt trăng vào ngày sáng nhất của năm. Nó diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Từ đầu tháng, mọi người chuẩn bị cho lễ hội. Họ làm bánh trung thu là loại bánh đặc biệt chỉ dành cho dịp này. Những chiếc bánh tượng trưng cho hạnh phúc và sức khỏe trong ngày Trung thu. Trẻ em được cho nhiều đèn lồng đẹp và đầy màu sắc. Vào buổi tối trăng tròn, chúng mang theo những chiếc đèn lồng và đi bộ khắp các đường phố trong tiếng hát vui vẻ.

Tết trung thu là cơ hội để các thành viên trong gia đình đến thăm và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Giới trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cũ. Các bậc cha mẹ thể hiện tình yêu của họ dành cho con cái của họ. Đối với nông dân, đó là lễ kỷ niệm cho mùa màng đầy đủ vì thời gian truyền thống của lễ hội này thường là sau thời gian thu hoạch.

Ngày nay, một số hoạt động truyền thống đã được thay thế nhưng ý nghĩa và tầm quan trọng của Tết Trung thu vẫn còn. Mọi người vẫn mong chờ nó. Tết trung thu là một ví dụ điển hình của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!