Lý thuyết về Câu cầu khiến

1. Lý thuyết

- Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ,… đi, thôi, nào… hay ngữ điệu cầu khiến; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,…

- Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm.

2. Ví dụ

- Cho tới mượn cây bút với!

- Chị ơi, tới giờ phim chiếu rồi, mình đi thôi!

- Chớ đụng vào xấp tài liệu của chị nghe chưa!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!