Lý thuyết về Câu ghép

1. Lý thuyết

a. Khái niệm:

- Câu ghép là những câu do hai hoặc nhiều cụm C – V không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm C – V này được gọi là một vế câu.

b. Có hai cách nối các vế câu:

- Dùng từ có tác dụng nối:

+ Nối bằng một quan hệ từ.

+ Nối bằng một cặp quan hệ từ.

+ Nối bằng một cặp phó từ, đại từ hay chỉ từ thường đi đôi với nhau (cặp từ hô ứng).

- Không dùng từ nối: Trong trường hợp này, giữa các vế câu cần có dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm.

2. Ví dụ

Tôi // đang đọc sách còn em trai tôi // đang xem phim hoạt hình.

CN1             VN1                         CN2                             VN2

- Ở trên là một câu ghép được cấu tạo bởi hai cụm CV không bao chứa nhau.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!