Lý thuyết về Câu nghi vấn

1. Lý thuyết

- Câu nghi vấn là câu:

+ Có những từ ngữ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, (có) … không, (đã) … chưa,…) hoặc có từ hay (nối các vế có quan hệ lựa chọn).

+ Có chức năng chính là dùng để hỏi.

- Khi viết, câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

2. Ví dụ

- Em ăn cơm chưa?

- Bạn thích bóng rổ hay bóng đá?

- Bạn có dư cây bút nào không?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!