Lý thuyết về Câu nghi vấn (tiếp theo)

1. Lý thuyết

- Trong nhiều trường hợp, câu nghi vấn không dùng để hỏi mà dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc,… và không yêu cầu người đối thoại trả lời.

- Nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp, câu nghi vấn có thể kết thúc bằng dấu chấm, dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.

2. Ví dụ

- Hỡi ơi Lão Hạc! Lão đã ra đi thật rồi đấy ư? (Bộc lộ cảm xúc).

- Mấy giờ rồi mà con còn chưa dậy? Có muốn ăn đòn không? (Đe dọa)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!