Lý thuyết về Câu phủ định

1. Lý thuyết

- Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chả, chưa, không phải, chẳng phải, đâu có phải, đâu…

- Câu phủ định dùng để:

+ Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó (câu phủ định miêu tả).

+ Phản bác một ý kiến, một nhận định (câu phủ định bác bỏ).

2. Ví dụ

Tôi chẳng thấy cuốn sách nào ở đây cả!

Đâu phải cứ thông minh là học giỏi đâu! Bạn cần phải chăm chỉ nữa!

Em đâu có lấy cuốn tập trên bàn đâu!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!