Lý thuyết về Nói quá

1. Khái niệm

- Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.

2. Ví dụ

Quân đi điệp điệp trùng trùng

Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay

(Việt Bắc – Tố Hữu)

- Bước chân nát đá: Nói quá bước chân hành quân của bộ đội ta có sức mạnh làm nát cả đá nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm cho câu thơ và làm cho hình ảnh được biểu đạt giàu giá trị tạo hình.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!