Lý thuyết về Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

1. Lý thuyết

- Chủ đề là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt.

- Văn bản có tính thống nhất về chủ đề khi chỉ biểu đạt chủ đề đã xác định, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác.

- Để viết hoặc hiểu một văn bản, cần xác định chủ đề được thể hiện ở nhan đề, đề mục, trong quan hệ giữa các phần của văn bản và các từ ngữ then chốt thường lặp đi lặp lại.

2. Ví dụ

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

       Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

- Đoạn văn trên trích từ tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, đoạn văn có tính thống nhất về chủ đề khi chỉ biểu đạt chủ đề đã xác định mà không lạc sang chủ đề khác.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!