NGỮ ÂM - CỤM ÂM /spr/ VÀ/str/

Cụm âm /spr/ Cụm âm /str/

spring    

sprite   

spray    

street   

stress   

stream    

Luyện bài tập vận dụng tại đây!