Ngữ âm - Trọng âm của từ có kết thúc -ese và -ee

Các từ có đuôi –ese và –ee thì trọng âm thường rơi vào chính các âm này.

1. Từ kết thúc bằng đuôi -ese

 Một số danh từ thường là chỉ quốc tịch, được hình thành bằng cách thêm đuôi -ese vào sau danh từ riêng chỉ tên quốc gia

đó. Các danh từ hoặc tính từ có đuôi -ese thường có trọng âm nằm ở âm tiết chứa đuôi đó.

Như vậy trọng âm của các từ chứa đuôi -ese nằm ở âm tiết cuối cùng.

Ví dụ:

Danh từ gốc                          Danh từ đuôi -ese

China /ˈtʃaɪnə/                         Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/         

Japan /dʒəˈpæn/                      Japanese /ˈnætʃrəl/         

Portugal /ˈpɔːtʃʊɡl/                  Portuguese /ˌpɔːtʃʊˈɡiːz/         

Vietnam /ˌvjɛtˈnɑːm/              Vietnamese /ˌvjɛtnəˈmiːz/

 

2. Từ có kết thúc –ee

Các từ có hậu tố là –ee luôn có trọng âm rơi vào chính âm – ee

interview /ˈɪntəvjuː/          interviewee /ˌɪntəvju(ː)ˈiː/

employ /ɪmˈplɔɪ/               employee /ˌɛmplɔɪˈiː/

attend /əˈtɛnd/                   attendee /ə.tenˈdiː/ 

 

Chú ý: Với những từ có tận cùng –ee nhưng không phải là phần hậu tố được thêm vào từ thì trọng âm từ có thể không rơi vào –ee

agree /əˈgriː/

committee /kəˈmɪti/

coffee /ˈkɒfi/

Luyện bài tập vận dụng tại đây!