Ngữ âm - Trọng âm của từ có kết thúc -logy và -graphy

Các từ có đuôi –logy và graphy có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 kể từ dưới lên.

- từ có kết thúc bằng –logy

technology   

biology   

ecology   

- Từ có kết thúc bằng –graphy

geography   

photography   

biography   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!