Ngữ âm - Trọng âm từ có tận cùng -ity và -itive

Các từ tận cùng là - itive và –ity có trọng âm từ rơi vào âm tiết đứng ngay trước các âm này

Ví dụ:

opportunity /ˌɒpəˈtjuːnɪti/   

positive /ˈpɒzətɪv/   

competitive /kəmˈpɛtɪtɪv/   

infinitive /ɪnˈfɪnɪtɪv/   

ability /əˈbɪlɪti/   

Ngoài ra, trong tiếng anh các từ mà tận cùng là –ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đứng ngay trước các âm này.

Ví dụ:

tradition/ trəˈdɪʃən/   

occasion/ əˈkeɪʒən/   

linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/   

...