NGỮ ÂM - UNIT 1 - CỤM ÂM /br/ Và /pr/

Tập phát âm các âm sau:

Cụm âm: /br/ cụm âm /pr/

break     

bring     

brother     

brown    

price    

practice     

promise    

proud     

Luyện bài tập vận dụng tại đây!