NGỮ ÂM - UNIT 2 - CỤM ÂM /bl/ VÀ /cl/

Tập phát âm các âm sau:

Cụm âm: /bl/ Cụm âm /cl/

blow    

blood    

blonde    

 

cloud    

clown    

clock    

Luyện bài tập vận dụng tại đây!