NGỮ ÂM - UNIT 3 - CỤM PHỤ ÂM /sk/, /sp/ và /st/

Tập phát âm các âm sau:

Cụm âm /sk/ Cụm âm /sp/ Cụm âm /st/

sky    

skate    

skiing    

spare    

speak    

space    

start    

stop    

stay    

Luyện bài tập vận dụng tại đây!