Ngữ âm - Trọng âm của từ có đuôi -al và -ic

1. Những từ có đuôi –ic luôn có trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.

scientific /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/   

historic /hɪˈstɒr.ɪk/   

dramatic /drəˈmæt.ɪk/   

artistic /ɑːˈtɪs.tɪk/   

 

2. Những từ có đuôi –al có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ âm tiết cuối.

historical /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/   

medical /ˈmed.ɪ.kəl/   

national /ˈnæʃ.ən.əl/   

chemical  /ˈkem.ɪ.kəl/   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!