Ngữ pháp - Ôn tập: Should và shouldn't

- Should được dùng để diễn tả lời khuyên, hay ý nghĩ điều gì là đúng, nên làm.

Dạng khẳng định:  should (nên)

Dạng phủ định:  should not / shouldn't (không nên)

 

Should đi với tất cả các ngôi mà không cần thêm "s" với các ngôi số ít ở thì hiện tại đơn.

Should đứng ngay sau chủ ngữ và trước động từ thường, và động từ đứng sau "should" luôn ở dạng nguyên thể.

Cấu trúc cụ thể:  Chủ ngữ + should/ shouldn't + động từ nguyên thể + (các thành phần khác).

Ví dụ:

We should brush our teeth twice a day.

(Chúng ta nên đánh răng hai lần một ngày.)

We shouldn't waste water.

(Chúng ta không nên lãng phí nước.)

 

Câu hỏi dạng nghi vấn với should được dùng để hỏi ý kiến hay yêu cầu một lời khuyên.

Cấu trúc cụ thể:

Câu hỏi: Should + chủ ngữ + động từ + (các thành phần khác)?

Trả lời: Yes, chủ ngữ + should.

             No, chủ ngữ + shouldn't.

Ví dụ:

Should we buy a new car?

(Chúng ta có nên mua một chiếc ô tô mới không?)

Yes, we should.

(Có, chúng ta nên mua.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!