Ngữ pháp - Phân biệt quá khứ đơn & quá khứ tiếp diễn

1. Cấu trúc thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn

2. Cách sử dụng thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!