Ngữ pháp: Verbs of liking (Động từ chỉ sự yêu thích)

adore    : thích

love     

 

like     : thích

enjoy     

fancy    

don’t mind : không phiền

dislike   :không thích

 

don’t like : không thích

hate      : ghét

detest      :căm ghét

2. Verbs of liking + V-ing/ to V

- Khi muốn dùng một động từ chỉ một hành động khác ở sau động từ chỉ sự thích thú, ta phải sử dụng danh động từ (V-ing) hoặc động từ nguyên thể có “to” (to V).

 

a. Verb + V-ing/to V

Những động từ đi với cả danh động từ và động từ nguyên thể có “to mà không thay đổi về nghĩa.

 

b. Verbs + V-ing

Những động từ chỉ đi với danh động từ. (Tức là động từ thêm –ing: V-ing)

 

c. Những động từ theo sau là V-ing hoặc to V nhưng có nghĩa khác nhau

Trong tiếng Anh, có một số động từ theo sau bởi V-ing hay to V lại mang nghĩa khác nhau. Dưới đây là một số động từ đó:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!