Ngữ pháp - Ôn tập so sánh hơn của tính từ

1. Ôn tập so sánh hơn với tính từ (comparative forms of adjectives)

Sử dụng so sánh hơn của tính từ để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Trong so sánh hơn, tính từ sẽ được chia làm hai loại là tính từ dài và tính từ ngắn. Trong đó:

-  Tính từ ngắn là những tính từ có 1 âm tiết. Ví dụ: tall, high, big,...

-  Tính từ dài là những tính từ có từ 2 âm tiết trở lên. Ví dụ: expensive, intelligent,...

 

2. Cấu trúc câu so sánh hơn

* Lưu ý:

Để nhấn mạnh ý trong câu so sánh hơn, ta thêm “much” hoặc “far” trước hình thức so sánh.

Ví dụ:

Her boyfriend is much/far older than her.

(Bạn trai của cô ấy lớn tuổi hơn cô ấy rất nhiều.)

3. Cách sử dụng tính từ trong câu so sánh hơn

- Cách thêm đuôi –er vào tính từ ngắn:

* Lưu ý:

Một số tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng "et, ow, le,er, y" thì áp dụng Quy tắc thêm đuôi -er như tính từ ngắn.

Ví dụ: quiet => quieter

clever – cleverer

simple – simpler

narrow – narrower

- Một vài tính từ đặc biệt:

Với một số tính từ sau, dạng so sánh hơn của chúng không theo quy tắc trên.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!