Ngữ pháp - So sánh hơn của trạng từ

Tương tự như tính từ, trạng từ cũng được chia làm 2 loại:

- Trạng từ ngắn là những từ có 1 âm tiết

Ví dụ: hard, fast, near, far, right, wrong,...

- Trạng từ dài là những từ có 2 âm tiết trở lên.

Ví dụ: slowly, responsibly, quickly, interestingly, tiredly,....

1. Cấu trúc câu so sánh hơn với trạng từ

2. Một vài trạng từ có dạng đặc biệt

Ví dụ:

- The little boy ran farther than his friends.

(Cậu bé chạy xa hơn những người bạn.)

- You’re driving worse today than yesterday.

(Hôm nay bạn lái xe tệ hơn hôm qua.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!