Ngữ pháp - Ôn tập: Câu hỏi

Theo quy tắc ngữ pháp, khi là câu hỏi thì chúng ta cần đảo trợ động từ ( auxiliary verbs) lên trước chủ ngữ.

1. Câu hỏi Yes/No (Yes/No Questions)

Câu hỏi dạng Yes/No Questions là dạng câu hỏi chỉ đòi hỏi câu trả lời là Yes (Có) hoặc No (không)

2. Wh- question

Trong tiếng Anh, khi chúng ta cần hỏi rõ ràng và cần có câu trả lời cụ thể, ta dùng câu hỏi với các từ để hỏi (question words). Loại câu hỏi này còn được gọi là câu hỏi trực tiếp (direct questions).

a, Các từ để hỏi trong tiếng Anh

b, Các cấu trúc câu hỏi WH thường gặp

+ Nguyên tắc đặt câu hỏi

- Nếu chưa có trợ động từ thì phải mượn trợ động từ: do / does / did

Ví dụ: What does he do?

- Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will / shall / could / would) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ, không mượn do / does / did nữa.

Ví dụ: What will you do this weekend?

+ Cấu trúc thông thường của loại câu hỏi Wh- questions hay còn gọi là câu hỏi lấy thông tin

Từ để hỏi thường được viết ở đầu câu hỏi. Từ để hỏi có thể làm chủ ngữ (subject) hay tân ngữ (object) và bổ ngữ. Đối với dạng câu hỏi này thì câu trả lời không thể đơn giản là yes, no mà phải có thêm thông tin kèm theo.

- Who hoặc What: Câu hỏi chủ ngữ 

Đây là dạng câu hỏi khi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể của hành động

Ví dụ:

Who lives in London with Daisy? (Ai sống ở London cùng với Daisy vậy?)

Who is opening the door? (Ai đang mở cửa đấy?)

Who teaches you English? (Ai dạy bạn Tiếng Anh?)

Which is better? (Cái/ loại nào tốt hơn?)

What caused the accident? (Nguyên nhân gì đã gây ra tai nạn?)

* Lưu ý: các động từ đứng sau Wh- đều chia số ít (lives, is,...)

- Whom hoặc What: Câu hỏi tân ngữ

Đây là dạng câu hỏi khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động

Tân ngữ là danh từ, đại từ đứng sau động từ, giới từ.

Ví dụ:

Whom did you meet this morning? (Bạn gặp ai sáng nay?) (Whom là tân ngữ của động từ “meet”)

=> I met an old friend. (Tôi gặp một người bạn cũ)

What did David buy at the store? (David mua gì ở cửa hàng thế?)

=> David bought some bread at the store. (Bạn ấy mua ít bánh mì)

- When, Where, How and Why: Câu hỏi bổ ngữ

Dùng khi muốn biết thời gian When, nơi chốn Where, cách thức How và lý do Why.

Ví dụ:

How did Maria get to school yesterday?  (Hôm qua Maria đến trường bằng gì?)

=> She went to school by bike. (Cô ấy đến trường bằng xe đạp.)

When did he move to London? (Anh ấy tới Luân Đôn khi nào?)

=> He moved to London yesterday. (Anh ấy tới Luân Đôn hôm qua.)

Why did he leave so early?  (Tại sao cô ấy đi sớm thế?)

=> She left early to go to the meeting on time. (Cô ấy đi sớm để đến cuộc họp đúng giờ.)

When will she come back? Khi nào cô ấy sẽ trở lại?)

=> She will come back tomorrow. (Cô ấy sẽ trở lại vào ngày mai.)

c, Trường hợp câu hỏi đặc biệt với Which:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!