Soạn bài Hoạt động làm văn: Làm thơ 7 chữ siêu ngắn

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1. Khái niệm và phạm vi luyện tập

2. Xem lại bài thuyết minh thể thơ đã học

3. Nhận xét:

   - Số câu, số chữ: 4 câu, mỗi câu 7 chữ.

   - Cách ngắt nhịp: 4 /3 (phổ biến).

   - Gieo vần: vần chân ở cuối các câu 1, 2, 4.

   - Luật bằng trắc: Khởi đầu tiếng thứ hai của câu 1 là vần bằng.

4. Sưu tầm

   - Cảnh khuya (Hồ Chí Minh).

   - Rằm tháng giêng (Hồ Chí Minh).

   - Bạn đến chơi nhà (Nguyễn Khuyến).

   - Muốn làm thằng Cuội (Tản Đà).

II. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

1. Nhận diện luật thơ

a. Chiều hôm thằng bé / cưỡi trâu về,

   Nó ngẩng đầu lên / hớn hở nghe.

   Tiếng sáo diều cao / vòi vọi rót,

   Vòm trời trong vắt / ánh pha lê.

   - Luật bằng trắc:

      + Đối ở chữ thứ 2, 4, 6 của cặp câu 1-2, 3-4.

      + Niêm ở chữ thứ 2, 4, 6 của cặp câu 2-3.

b. Sửa bài thơ chép sai:

   - Số câu số chữ đúng.

   - Bỏ dấu phẩy ở câu 2 để ngắt nhịp 4 / 3.

   - Gieo vần 1, 2, 4 nên phải sửa “xanh xanh” thành “xanh lè”.

2. Tập làm thơ

a. Viết thêm:

                                            Tôi thấy người ta có bảo rằng:

                                            Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng!

                                            Một mình gốc đa trông với ngóng

                                            Hướng xuống dương gian vẫn khóc thầm.

b.

                                            Vui sao ngày đã chuyển sang hè,

                                            Phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve

                                            Bằng lăng tím thắm tay mùa hạ

                                            Chuyến xe nào ngóng đợi hàng me.