Soạn bài Luyện tập làm văn bản tường trình siêu ngắn

I/ ÔN TẬP LÍ THUYẾT

Trả lời câu 1 (SGK, trang 136, Ngữ Văn 8, tập 2)

Mục tiêu viết tường trình:

- Trình bày những thiệt hại.

- Trình bày mức độ trách nhiệm của người tường trình.

- Các sự việc xảy ra gây hậu quả, cần phải xem xét.

Trả lời câu 2 (SGK, trang 136, Ngữ Văn 8, tập 2)

- Giống: Thể thức trình bày theo khuôn mẫu; nội dung trình bày có thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc.

- Khác:

+ Tường trình: Chỉ nói tới sự việc để lại hậu quả gì; xác định mức độ trách nhiệm của người tường trình.

+ Báo cáo: Tổng kết vấn đề, đưa ra ưu điểm, khuyết điểm và phương hướng trong tương lai

Trả lời câu 3 (SGK, trang 137, Ngữ Văn 8, tập 2)

Văn bản tường trình phải tuân thủ thể thức và phải trình bày đầy đủ chính xác thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người có liên quan cùng đề nghị của người viết.

Văn bản tường trình phải có đầy đủ họ tên người gửi, người nhận, địa điểm.

II/ LUYỆN TẬP

Trả lời câu 1 (SGK, trang 137, Ngữ Văn 8, tập 2)

a) Phải viết bản kiểm điểm

b) Phải viết bản báo cáo

c) Phải viết bản báo cáo

Trả lời câu 2 (SGK, trang 137, Ngữ Văn 8, tập 2)

- Viết bản tường trình về việc mất sổ đầu bài

- Viết bản tường trình về việc đánh nhau giữa học sinh lớp 8A và 8B