Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự siêu ngắn

I. THẾ NÀO LÀ TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

1.

Trả lời câu 1 (trang 60 Ngữ Văn 8 tập 1)

- Trong cuộc sống hàng ngày, có những tác phẩm tự sự chúng ta chưa có điều kiện đọc, nhưng lại muốn biết nội dung chính cùa nó. Những lúc ấy, chúng ta có thể đọc qua bản tóm tắt tác phẩm.

2.

Trả lời câu 2 (trang 60 Ngữ Văn 8 tập 1)

- Tóm tắt văn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự.

II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

1.

Trả lời câu 1 (trang 60 Ngữ Văn 8 tập 1)

a. Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh. Dựa vào sự kiện, tên nhân vật, cốt truyện để nhận ra văn bản.

- Văn bản trên đã tóm gọn được những nội dung chính của văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh.

b. Sự khác nhau giữa văn bản gốc với văn bản tóm tắt:

+ Văn tóm tắt có dung lượng ngắn hơn văn bản gốc.

+ Văn bản tóm tắt có số lượng sự việc, nhân vật tí hơn so với tác phẩm.

- Yêu cầu đối với văn bản tóm tắt:

+ Ngắn gọn, chính xác về nhân vật và sự kiện quan trọng.

+ Lời văn của văn bản tóm tắt là lời văn của mình, không phải lời văn của văn bản.

2.

Trả lời câu 2 (trang 61 Ngữ Văn 8 tập 1)

Để tóm tắt được văn bản:

- Đọc toàn bộ tác phẩm, nắm được ý tưởng nội dung của tác giả.

- Lựa chọn những nội dung chính cần ghi lại.

- Sắp xếp hợp lý nội dung chính theo trình tự hợp lý.

- Diễn đạt bằng lời văn của mình những nội dung đã xác định.