Tế bào

I. CẤU TẠO TẾ BÀO

cấu trúc tế bào động vật

Tế bào gồm có:

- Nhân: nhiễm sắc thể và nhân con

- Tế bào chất: có chứa các bào quan: ti thể, trung thể, lưới nội chất, bộ máy gôngi…

- Màng sinh chất

II. CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TẾ BÀO

CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TẾ BÀO

- Mối quan hệ giữa màng sinh chất, tế bào chất và nhân: màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất với các với môi trường bên ngoài thu nhận các chất vào tế bào để tổng hợp nên các chất cần thiết như: prôtêin, lipit… nhờ các bào quan có trong tế bào chất. Nhân điều khiển sự hoạt động của các quá trình tổng hợp và trao đổi chất với môi trường của tế bào. Đảm bảo cho tế bào hoạt động ổn định.

III. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

thành phần hóa học của tế bào

IV. HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TẾ BÀO

hoạt động sống của tế bào

- Chức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống. Tế bào diễn ra sự phân chia, hoạt động này giúp cho cơ thể lớn lên, tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào các hoạt động sinh sản. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế bào.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!