Tế bào

Công dụng tế bào gốc: thế hệ tiếp của ngành dược phẩm

I. CẤU TẠO TẾ BÀO

Tế bào có cấu tạo gồm 3 phần: màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

+ Màng sinh chất có lỗ màng đảm bảo mối liên hệ giữa tế bào với máu và dịch mô.

+ Chất tế bào có nhiều bào quan như: lưới nội chất, ribôxôm, ti thể, bộ máy Gôngi, trung thể,…

+ Nhân có chứa NST và nhân con.

Bài 3. Tế bào - Hoc24

II. CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TẾ BÀO

Tế bào

Mối quan hệ giữa màng sinh chất, tế bào chất và nhân:

+ Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất với các với môi trường bên ngoài thu nhận các chất vào tế bào để tổng hợp nên các chất cần thiết như: prôtêin, lipit… nhờ các bào quan có trong tế bào chất.

+ Nhân điều khiển sự hoạt động của các quá trình tổng hợp và trao đổi chất với môi trường của tế bào.

==>> Đảm bảo cho tế bào hoạt động ổn định.

III. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Tế bào chứa các chất vô cơ và hữu cơ

Chất hữu cơ chủ yếu trong tế bào gồm: prôtêin, lipit, gluxit, axit nuclêic.

Chất vô cơ gồm các chất khoáng như Ca, K, Mg...

vẽ sơ đồ tư duy về thành phần hóa học của tế bào câu hỏi 1262867 -  hoidap247.com

IV. HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TẾ BÀO

Chức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống.

Tế bào diễn ra sự phân chia, hoạt động này giúp cho cơ thể lớn lên, tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào các hoạt động sinh sản.

Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế bào.

Tế Bào (Sinh Học 8)

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!