Vài nét về tác giả Nguyễn Thiếp

1. Cuộc đời

- Nguyễn Thiếp (1723-1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, người đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

- Quê quán: làng Mật Thôn, xã Ao Nguyệt, huyện La Sơn (nay thuộc huyện Đức Thọ) tỉnh Hà Tĩnh.

- Ông là người học rộng, tài cao

+ Ông từng làm quan dưới triều Lê nhưng sau đó từ quan về dạy học

+ Ông từng được vua Quang Trung viết thư mời giúp triều Tây Sơn, góp phần xây dựng đất nước về mặt chính trị.

2. Sự nghiệp sáng tác

Những tác phẩm tiêu biểu: La Sơn tiên sinh thi tập, Hạnh Am di văn…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!