Vùng biển Việt Nam

1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam.

a) Diện tích, giới hạn.

            - Là bộ phận của Thái Bình Dương.

            - Diện tích 3,447 triệu km2, là một biển lớn, kín.

            - Nằm ở khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa Đông Nam Á.

            - 2 vịnh biển lớn là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan.

            - Biển Đông thuộc Việt Nam khoảng 1 triệu km2.

b) Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển.

* Đặc điểm khí hậu:

            - Nhiệt độ trung bình khoảng 230C, biên độ nhiệt nhỏ, mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền.

            - Mưa ít hơn trên đất liền, từ 1100 – 1300 mm/năm.

            - Chế độ gió chia 2 mùa:

            +) Từ tháng 10 – tháng 4: gió đông bắc.

            +) Từ tháng 5 – tháng 11: gió tây nam.

* Đặc điểm hải văn:

            - Dòng biển tương ứng với 2 mùa gió:

            +) Dòng biển mùa đông hướng tây bắc – đông nam.

            +) Dòng biển mùa hạ hướng tây nam  - đông bắc.

            - Dòng biển cùng các vùng nước trồi, nước chìm kéo theo sự di chuyển sinh vật biển.

            - Chế độ thủy triều phức tạp, độc đáo và điển hình trên thế giới: nhật triều, bán nhật triều.

            - Độ mặn bình quân 30 – 33 ‰

c) Môi trường biển.

            - Tài nguyên vùng biển đa dạng: thủy sản, khoáng sản, giao thông, du lịch.

            - Là cơ sở để phát triển nhiều ngành kinh tế biển.

            - Vùng biển giàu tiềm năng nhưng cũng nhiều thiên tai nguy hiểm.

2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam.

            - Tài nguyên biển đang bị suy giảm do khai thác quá mức, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm.

            - Cần khai thác tiết kiệm, có quy hoạch và bảo vệ môi trường biển.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!