LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo Lớp 9

NHẬN BIẾT (53%)

THÔNG HIỂU (13%)

VẬN DỤNG (27%)

VẬN DỤNG CAO (7%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện