LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1926) Lớp 9

NHẬN BIẾT (19%)

THÔNG HIỂU (33%)

VẬN DỤNG (33%)

VẬN DỤNG CAO (14%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện