Ngữ pháp: adjective + to V/that clause

TÍNH TỪ ĐI THEO SAU BỞI TO V HOẶC MỆNH ĐỀ VỚI THAT

Luyện bài tập vận dụng tại đây!