Tìm hiểu chung về tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung Phong cách Hồ Chí Minh

II. Vài nét cơ bản về tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

-  “Phong cách Hồ Chí Minh” được rút trong bài “Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái cao cả” của Lê Anh Trà.

- In trong cuốn sách “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam” do Viện Văn hóa xuất bản năm 1990.

b. Thể loại

- Văn bản nhật dụng với phương thức nghị luận.

c. Bố cục ( 3 phần )

- Phần 1 (từ đầu đến “rất hiện đại”) : Con đường hình thành phong cách Hồ Chí Minh

- Phần 2 (tiếp theo đến ... “hạ tắm ao”): Những nét đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh.

- Phần 3 (còn lại): Bình luận và khẳng định ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật:

a. Giá trị nội dung

- Vẻ đẹp của Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, giữa thanh cao và giản dị.

b. Giá trị nghệ thuật

- Kết hợp đan xen nhiều phương thức biểu đạt: thuyết minh, tự sự, biểu cảm, nghị luận.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, dẫn chứng được chọn lọc vừa cụ thể, vừa tiêu biểu, lại chính xác và toàn diện.

- Vận dụng các hình thức so sánh, các biện pháp nghệ thuật đối lập.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!