Kĩ năng viết

KĨ NĂNG VIẾT

Hướng dẫn cách viết đối với dạng bài hoàn chỉnh câu từ những gợi ý có sẵn.

- Chú ý những từ cho sẵn

- Tìm những dấu hiệu nhận biết về thì để xác định trong câu sử dụng thì nào.

- Để ý trạng từ trong câu. nếu là trạng từ chỉ thời gian thì thêm giới từ on, in; địa điểm thì thêm at, in ...

- Một số những cấu trúc cần để ý:

+ suggest + V-ing

+ live on + V-ing

+ Câu điều kiện loại 2: If  S + V-ed, S + would + V.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!