Lý thuyết về Biên bản

1. Lý thuyết

- Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.

- Tùy theo nội dung của từng sự việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản hội nghị, biên bản sự vụ,…

- Biên bản gồm có các mục sau:

+ Phần mở đầu (phần thủ tục): Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

+ Phần nội dung: Diễn biến và kết quả của sự việc.

+ Phần kết thúc: Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo (nếu có).

- Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác.

2. Ví dụ

- Mẫu Biên bản họp:

 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….

 

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………, ngày …… tháng …… năm ……


BIÊN BẢN HỌP

Về việc (1)………………..………..

Hôm nay, vào lúc ….… giờ …… ngày ….. tháng ….. năm …..

Tại (2)……………………………………………………………………………..

Diễn ra cuộc họp với nội dung (3)……………………………………………..

I. Thành phần tham dự:

  1. Chủ trì (4): Ông/Bà …………………….….. Chức vụ: …..………………
  2. Thư ký (5): Ông/Bà ………………………… Chức vụ: ……………………
  3. Thành phần khác (6):

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

II. Nội dung cuộc họp:(7)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. Biểu quyết (nếu có):

- Tổng số phiếu: …………. Phiếu

- Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %

- Số phiếu không tán thành: ………... phiếu, chiếm …… %

IV. Kết luận cuộc họp (8):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!