Lý thuyết về Khởi ngữ

I. Sơ đồ - Lý thuyết về Khởi ngữ

II. Lý thuyết về Khởi ngữ

1. Lý thuyết

- Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

- Trước khởi ngữ, thường có thể thêm các quan hệ từ: về, đối với…

2. Ví dụ

- Đối với tôi, mẹ tôi là người quan trọng nhất.

- Về bài tập này, tôi nghĩ tôi sẽ giải quyết được trong hôm nay.

- Tìm thì tôi tìm rồi nhưng vẫn không thấy con mèo ở đâu cả.

- Môn toán tôi học rất tốt. Còn môn văn thì chưa tốt lắm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!