Lý thuyết về Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

I. Sơ đồ - Lý thuyết về Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

II. Lý thuyết về Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

1. Lý thuyết

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người.

- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là làm sáng tỏ các vấn đề tư tưởng, đạo lí bằng cách giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích… để chỉ ra chỗ đúng (hay chỗ sai) của một tư tưởng nào đó, nhằm khẳng định tư tưởng của người viết.

- Về hình thức, bài viết phải có bố cục ba phần; có luận điểm đúng đắn, sáng tỏ; lời văn chính xác, sinh động.

2. Ví dụ

Một số đề nghị luận về tư tưởng đạo lí:

- Trình bày suy nghĩ của em về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.

- “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất”. Em nghĩ thế nào về vấn đề này?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!