Lý thuyết về sự phát triển của từ vựng

I. Sơ đồ - Sự phát triển của từ vựng

II. Lý thuyết về Sự phát triển của từ vựng

1. Lý thuyết

- Cùng với sự phát triển của xã hội, từ vựng của ngôn ngữ cũng không ngừng phát triển. Một trong những cách phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng.

- Có hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ: phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ.

2. Ví dụ

- “Mùa xuân (1) là tết trồng cây

   Làm cho đất nước càng ngày càng xuân (2).”

- Ông ấy năm nay đã 60 xuân (3).

- Tuổi xuân(4) chẳng tiếc sá chi bạc đầu.

+ Xuân (1): mùa đầu tiên của năm thời tiết thường ấm áp -> nghĩa gốc

+ Xuân (2): sự tươi đẹp, phát triển -> nghĩa chuyển

+ Xuân (3): chỉ tuổi -> nghĩa chuyển

+ Xuân (4): chỉ sự trẻ trung , tuổi trẻ -> nghĩa chuyển

Luyện bài tập vận dụng tại đây!