Lý thuyết về trau dồi vốn từ

I. Sơ đồ - Trau dồi vốn từ

II. Lý thuyết về Trau dồi vốn từ

- Muốn sử dụng tốt tiếng Việt, trước hết cần trau dồi vốn từ. Rèn luyện để nắm được đầy đủ và chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ là việc rất quan trọng để trau dồi vốn từ.

- Rèn luyện để biết thêm những từ chưa biết, làm tăng vốn từ là việc thường xuyên phải làm để trau dồi vốn từ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!