Ngữ âm - Trọng âm trong câu

TRỌNG ÂM TRONG CÂU

- Trong ngôn ngữ nói, thì những loại từ sau thường được nhấn mạnh khi nói: động từ chính, danh từ, tính từ, trạng từ, câu hỏi Wh-, và dạng phủ định của câu (don’t, doesn’t...),

- Thường những đại từ, mạo từ, giới từ, liên kết từ, to be, động từ phụ trợ... sẽ bị lược bỏ hoặc không nhấn mạnh khi phát âm.

Ví dụ:

Click vào đây để nghe


1. The Arts Museum is a popular place of interest in my city.

2. This cinema attracts lots of youngsters.

3. The artisans mould clay to make traditional pots.

4. Where do you like going at weekends?

5. We shouldn’t destroy historical buildings.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!