Ngữ âm - Ngữ điệu khi hỏi thông tin

Tones in asking for information - Ngữ điệu khi hỏi thông tin.

Khi chúng ta hỏi một câu hỏi, chúng ta có thể cố gắng tìm ra thông tin mà chúng ta không biết. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hỏi một câu hỏi để đảm bảo chắc chắn rằng một thông tin mà chúng ta biết, trên thực tế, là đúng.

- Câu hỏi tìm thông tin (câu hỏi “mở”) thường kết thúc với ngữ điệu đi xuống.

Ví dụ: 

 

- Câu hỏi để đảm bảo tính chắc chắn (câu hỏi “kiểm tra”) thường kết thúc với ngữ điệu vừa lên vừa xuống.

Ví dụ:  

Luyện bài tập vận dụng tại đây!