Ngữ âm - Ngữ điệu thông tin mới và đã biết

- Trong các cuộc hội thoại, đôi khi chúng ta nhắc lại điều đã được đề cập đến trước đó. Đây được coi là thông tin cũ hay còn gọi là thông tin đã biết. Với kiểu câu này, thường sẽ lên giọng ở cuối câu.

Ví dụ 1:

A: I’d like some potatoes, please.

B: But we don’t have any potatoes. ↗

Ví dụ 2:

A: Was the chicken delicious?  (Món gà ngon chứ?)

B: The steak was more delicious. ↗  (Món bít tết ngon hơn.)

 

- Cần lưu ý rằng khi đề cập tới điều trước đó đã được nhắc đến trong cuộc hội thoại, chúng ta không nhất thiết phải lặp lại y nguyên các từ. Do đó, ngữ điệu đi lên sẽ rơi vào các từ hay cụm từ được thay thế.

Ví dụ:

A: I’m from England. (Tôi đến từ nước Anh.)

B: Really? My husband is also from there. ↗  (Thật sao? Chồng tôi cũng đến từ đó.)

* there ở đây được hiểu là England.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!