Ôn tập chương 1 - Các thí nghiệm của Menđen

1. So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn

So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn

2. So sánh quy luật phân li và quy luật phân li độc lập

* Giống nhau:

+ Tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (cặp gen nằm trên cặp NST thường) quy định.

+ Quá trình phát sinh giao tử (giảm phân) xảy ra bình thường.

+ F2 đều có sự phân li kiểu hình (xuất hiện nhiều hơn một tính trạng).

+ Sự di truyền của các cặp tính trạng đều dựa trên sự kết hợp giữa 2 cơ chế là: Phân li của các cặp gen trong giảm phân tạo giao tử, tổ hợp của các cặp gen trong thụ tinh tạo hợp tử.

+ Đều có các đều kiện nghiệm đúng như :

    - Tính trội phải là trội hoàn toàn.

    - Số lượng cá thể ở thế hệ lai để phân tích phải đủ lớn.

    - Bố mẹ đem lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được theo dõi.

* Khác nhau:

So sánh quy luật phân li và quy luật phân li độc lập

Luyện bài tập vận dụng tại đây!