Ôn tập chương 2 - Nhiễm sắc thể

1. So sánh nguyên phân, giảm phân

So sánh nguyên phân, giảm phân

Bản chất của các quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh

Bản chất của các quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh

2. So sánh NST kép và cặp NST tương đồng

So sánh NST kép và cặp NST tương đồng

3. So sánh NST thường và NST giới tính

So sánh NST thường và NST giới tính

Luyện bài tập vận dụng tại đây!