Ngữ pháp - Cụm động từ (tiếp)

Xem lại lý thuyết của Unit 1 – Phrasal verbs

* Một số cụm động từ thường gặp

Luyện bài tập vận dụng tại đây!