Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em siêu ngắn

Câu 1: (trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Bố cục (4 phần):

+ Phần 1 ( 2 đoạn đầu): khẳng định sự cấp thiết và cần thiết của hành động đảm bảo tương lại tốt đẹp cho tất cả trẻ em.

+ Phần 2 ( Sự thách thức) : thực trạng của trẻ em trên thế giới

+ Phần 3 ( Cơ hội ): những điều kiện thuận lợi của cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

+ Phần 4 ( Nhiệm vụ ): nác định những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn, phát triển của trẻ em.

=> Ba phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở, căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.

Câu 2: (trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay:

+ Trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược.

+ Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

+ Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

=> Trẻ em đang phải trải qua những hiểm họa, cuộc sống khổ cực về nhiều mặt.

Câu 3: (trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Những điều kiện thuận lợi của bối cảnh thế giới hiện nay trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

+ Sự liên kết lại của các quốc gia.

+ Công ước về quyền của trẻ em được tạo ra.

+ Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Câu 4: (trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Bản tuyên bố đã nêu ra các nhiệm vụ vừa cụ thể, vừa toàn diện, bao quát trên mọi lĩnh vực (y tế, giáo dục, xã hội), mọi đối tượng (trẻ em bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn, em trai, em gái) và mọi cấp độ (gia đình, xã hội, quốc gia, cộng đồng quốc tế).

- Các nhiệm vụ đó được nêu lên với một thái độ dứt khoát, thể hiện quyết tâm cao độ của cộng đồng quốc tế.

- Mục 17 nhấn mạnh: “Các nhiệm vụ đó đòi hỏi tất cả các nước cần phải có những nỗ lực liên tục và phối hợp vói nhau trong hành động của từng nước cũng như trong hợp tác quốc tế”.

Câu 5: (trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế.

=> Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước, của toàn nhân loại.