Ngữ âm - Trọng âm của đại từ trong câu

TRỌNG ÂM CỦA ĐẠI TỪ TRONG CÂU

- Tất cả các đại từ (pronouns) đều có phát âm mạnh, yếu. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng dạng yếu nhưng nếu đại từ đó được nhấn mạnh bởi vì nó đặc biệt quan trọng hoặc bởi vì chúng ta muốn đưa ra sự trái ngược thì sẽ phát âm nhấn mạnh vào đại từ đó.

Ví dụ:

A: That looks pretty easy. I think you can do it. (“you” ở đây phát âm nhẹ vì ở đây muốn nhấn mạnh đến việc “can do it” có thể làm được => động viên)

B: Well, you do it then (“you” được phát âm mạnh vì muốn tập trung vào chủ thể “bạn cũng sẽ làm được”)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!