Ngữ âm - Trọng âm vào động từ to be

TRỌNG ÂM VÀO ĐỘNG TỪ TO BE

- Thông thường động từ be không được nhấn mạnh ở giữa hay bắt đầu của câu hỏi hay câu khẳng định.

Ví dụ: She was stressed.

          Are you worried about something?

=> “was” và “Are” sẽ đọc rất nhẹ. câu đầu nhấn mạnh vào “stressed”, câu sau nhấn mạnh vào “worried”

- Tuy nhiên động từ be được nhấn mạnh trong câu phủ định của câu hỏi và ở cuối câu.

Ví dụ: Aren’t you coming?

          Yes, I am

=> “aren’t” và “am” được nói nhấn mạnh.

- Nó còn được nhấn mạnh trong câu đối lập.

Ví dụ: She isn’t coming?

            She is coming, but she’ll be a little late.

=> “isn’t” và “is” được nói nhấn mạnh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!